تبلیغات
وبلاگicon
دیواندره بلاگ - دیواندره از نگاه آمار های جدید
دیواندره بلاگ|محفلی برای تفکّر

دیواندره از نگاه آمار های جدید

 وضعیت شهرستان دیواندره در آمارهای جدید و مقایسه سهم شهرستان از استان و کشور.

شاخـص هـای آمـاری شهرستـان دیوانـدره

ردیف

داده ی آماری

کمیت

میزان درصدی

1.

میزان مساحت

3736 کیلومتر مربع

سهم ُاستان:   82/12 %

سهم کشوری:  23/0 %

2.

میزان جمعیت (سال 1390)

78488  نفر

مرد

39421 نفر

سهم ُاستان (جمعیت):  25/5 %

سهم کشوری (جمعیت): 10/0 %

نرخ رشد جمعیت (شهرستان): 07/1 %-

زن

39067 نفر

بُعد خانوار

14/4 نفر

3.

میزان جمعیت شهری

28508  نفر

 (نرخ شهر نشینی):  12/36 %

4.

میزان جمعیت روستایی

49980  نفر

 (نرخ جمعیت روستایی):  88/63 %

5.

جمعیت باسوادی

67978  نفر باسواد

10510  نفر بی سواد

نرخ با سوادی: 61/81

نرخ بیسوادی: 39/12

6.

اُمید به زندگی در زنان

_____

1/75 سال

7.

اُمید به زندگی در مردان

_____

73 سال

8.

ضریب نفوذ اینترنت درشهرستان

_____

12 %

 

ü      جمعیت اُستان:  1493645  نفر                                             جمعیت کشور:  75149669  نفر

ü      نرخ رشد طبیعی جمعیت اُستان:  03/1 درصد                          نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور:  29/1 درصد

ü      بُعد خانوار در اُستان: 71/3  نفر                                              بُعد خانوار در کشور: 5/3  نفر

ü      میزان مساحت اُستان:  29137  کیلومتر مربع                          میزان مساحت کل کشور:  1648195  کیلومتر مربع

ü      وضعیت باسوادی دراُستان:     86 درصد                                 وضعیت باسوادی در کشور:  7/84 درصد

ü      اُمید به زندگی دراُستان:   74 سال                                         اُمید به زندگی در کشور:  73 سال

ü      ضریب نفوذ اینترنت در اُستان:  6/15 درصد                             ضریب نفوذ اینترنت در کشور:  5/17 درصد

منبع:سارال خبر


برچسب ها: آمار، آمار دیواندره، نگاه آماری،  

تاریخ : شنبه 14 دی 1392 | 15:33 | نویسنده : آرام | نظرات

  • شهید
  • تمپ بلاگ
  • راه بلاگ